Udělení titulu Doctor oeconomiae honoris causa prof. Hansi-Werneru Sinnovi
Udělení titulu Doctor oeconomiae honoris causa prof. Hansi-Werneru Sinnovi
Oddělení public relations
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Hans-Werner Sinn

Profesor Hans-Werner Sinn se narodil roku 1948 v německém městě Brake. Vystudoval ekonomii na Universität Münster (1972) a doktorát získal na Universität Mannheim (1978), kde se v roce 1983 habilitoval. Od roku 1984 spojil svou akademickou dráhu s mnichovskou Ludwig-Maximilians-Universität, na níž působí dodnes na katedře ekonomie a veřejných financí. Působil rovněž dva roky jako profesor na University of Western Ontario v Kanadě (1978/1979 a 1984/85), jako hostující profesor na London School of Economics a na universitách v Bergenu, Princetonu a Jeruzalémě. Od roku 1988 je aktivní jako vědecký pracovník National Bureau of Economic Research ve Spojených státech.

Prof. Sinn je jedním z nejuznávanějších německých ekonomů, což dokládá fakt, že byl v letech 1997-2000 předsedou Vereins für Social politik – odborné společnosti německy mluvících ekonomů. Jeho odborná a veřejná aktivita v oblasti hospodářské politiky je spojena v posledních letech zejména s ifo-Institutem při Universität München, jehož byl od roku 1999 do roku 2016 prezidentem. Pod jeho vedením se mu podařilo z Institutu udělat jednu z největších a nejvýznamnějších evropských výzkumných organizací. V letech 2006-2009 byl prezidentem International Institute of Public Finance, posléze se stal jeho čestným prezidentem. Od roku 1989 je členem vědecké rady Spolkového ministerstva hospodářství, dále je také členem Bavorské akademie věd, Evropské akademie věd a umění a mnoha dalších odborných společností.

V oblasti ekonomického výzkumu je prof. Sinn obecným makroekonomem. V počátcích své výzkumné kariéry se orientoval na teorii rizika. V posledních letech se jeho odborný zájem soustředil do oblastí sociálních systémů, ekonomických aspektů klimatických změn a zejména tématu evropské ekonomické integrace a společné evropské měny. Jednou z jeho hlavních zásluh je odkrývání mechanismů krize eurozóny, kterou spatřuje v nadměrných schodcích běžného účtu platební bilance.

Během své bohaté vědecké kariéry publikoval přes 140 odborných článků, z toho přes 80 textů v předních zahraničních časopisech, mezi nimiž nechybí American Economic Review, Journal of Public Economics či Quarterly Journal of Economics. Jeho publikační činnost se setkala s velkým ohlasem. Patří k nejcitovanějším německým vědcům (například dle databáze IDEAS je aktuálně veden jako druhý nejcitovanější německý ekonom, v databázi SSCI je mezi pěti nejcitovanějšími německými ekonomy). Prof. Sinn získal uznání akademické i širší veřejnosti mnoha svými často průlomovými publikacemi k aktuálním hospodářsko-politickým tématům. Vydal celkem 11 velkých monografií (přeložených do mnoha světových jazyků) a 17 menších publikací, které výrazně ovlivnily hospodářsko-politickou praxi.

Jeho kniha „Ist Deutschland noch zu retten?“ (2003) zasáhla výrazně do veřejné debaty o směřování německé hospodářské politiky, jakož i vládního programu Agenda 2020. Tato kniha se svými více než 100 tisíci prodanými kopiemi se stala jednou z nejprodávanějších knih z oblasti veřejné politiky v historii. I jeho další knihy „Die Basarökonomie“ (2005), „Der Kasino-Kapitalismus“(2009) či „The Euro Trap: On Bursting Bubbles, Budgets, and Beliefs“ (2014) vzbudily velký zahraniční ohlas a získaly mnohá odborná i literární ocenění. Jeho kniha „Gefangen im Euro“ byla přeložena do češtiny a vyšla pod názvem „V pasti eura“ na podzim roku 2016.

Důkazem uznání za jeho aktivitu na poli ekonomické teorie i hospodářsko-politického poradenství je mnoho domácích i zahraničních ocenění. Je držitelem čestných doktorátů z univerzit v Magdeburgu (1999), v Helsinkách (2011) a Handelshochschule v Lipsku (2013). Je čestný profesor university ve Vídni (1988) a mj. držitel Ludwig Erhard Preis (2013), Medaile za vynikající zásluhy o bavorskou ekonomiku (2012), Europe Prize z univerzity v Maastrichtu (2008), Bavorské Maximilianovy medaile za vědu a umění (2008), Gustav Stolper Preis (2008), Řádu 1. stupně za zásluhy Spolkové republiky Německo (2005) aj.

Bližší informace lze nalézt na webových stránkách prof. Sinna: http://www.hanswernersinn.de nebo na stránkách mnichovského Ifo-Institutu: http://www.cesifo-group.de/Hans-Werner-Sinn.


Bibliografie:

  • Sinn, H. W. 2014. The Euro Trap. On Bursting Bubbles, Budgets and Beliefs, Oxford University Press: Oxford.
  • Sinn, H. W. 2012. The Green Paradox, MIT Press: Cambridge, Massachusetts.
  • Sinn, H. W. 2012. Casino Capitalism: How the Financial Crisis Came about and What Needs to Be Done Now?, Oxford University Press: Oxford.
  • Sinn, H. W. 2007. Can Germany be Saved? The Malaise of the World’s First Welfare State, MIT Press: Cambridge, Massachusetts.
  • Sinn, H. W. 1992. Jumpstart. The Economic Unification of Germany, MIT Press: Cambridge, Massachusetts, and London, England.
  • Sinn, H. W. 1983. Economic Decisions under Uncertainty, North Holland: Amsterdam, New York und Oxford.

sinn