Logo

Logos in this section are free to use:

  • exclusively for VŠE students and employees, in seminar, bachelor, diploma or dissertation thesis, in graduation announcements and for teaching and science needs at the Prague University of Economics and Business. Other use requires approval of Department of Public Relations,
  • exclusively for media representatives. The use is allowed only as an accompanying material to editorial articles that are related to the Prague University of Economics and Business. Any other use is subject to prior approval of Department of Public Relations.

Použití loga VŠE upravuje předpis Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze.

Loga v této sekci jsou k volnému použití:

  • výhradně pro studenty a zaměstnance VŠE, a to v seminárních, bakalářských, diplomových nebo disertačních pracích, v oznámeních o promoci a pro potřeby výuky a vědy na VŠE. K jinému použití je třeba souhlas oddělení Public Relations,
  • výhradně pro zástupce médií. Jejich využití se povoluje jen jako doprovodný materiál k redakčním článkům, které mají vztah k Vysoké škole ekonomické v Praze. Jakékoliv jiné použití je vázáno na předchozí souhlas oddělení Public Relations.