Shrnutí akademického roku 2017/18

29. 6. 2018 – V akademickém roce 2017/18 pokračovala VŠE v řadě úspěšných projektů, odeslala žádost o národní institucionální akreditaci a postoupila v dlouhodobém akreditačním procesu AACSB International. Díky mezinárodním oceněním i novým formám spolupráce se zahraničními školami se podařilo posílit prestiž VŠE v mezinárodním akademickém prostředí.

Počty studentů

V roce 2017 studovalo ve studijních programech realizovaných v českém jazyce na Fakultě financí a účetnictví 2 619 studentů, na Fakultě mezinárodních vztahů 3 124, Fakulta podnikohospodářská měla celkem 3 081 studentů, Fakulta informatiky a statistiky 2 470, Národohospodářská fakulta 1 519 a Fakulta managementu 1 021 studentů. V cizojazyčných oborech studovalo celkem 662 studentů.

Personálie

V dubnu 2018 započala prof. Ing. Hana Machková, CSc. druhé období ve funkci rektorky. Děkanem Fakulty informatiky a statistiky byl zvolen na čtyřleté funkční období doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. Svou pozici v čele fakult obhájili děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. a děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Novým děkanem Národohospodářské fakulty se od 1. 7. 2018 stává prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

Od 1. dubna 2018 se pozice kvestora ujal Ing. Tomáš Zouhar a prorektorkou pro strategii se od března stala doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.

Také Akademický senát VŠE doznal po volbách na další funkční období personálních změn. Předsedou byl zvolen Ing. Marek Stříteský, Ph.D. z Fakulty podnikohospodářské, místopředsedy pak JUDr. Jan Vondráček z Národohospodářské fakulty a Bc. Vojtěch Prchal z Fakulty managementu. Funkční období nově zvoleného senátu skončí 12. 6. 2021.

Ocenění a výročí

VŠE se v letošním jubilejním 10. ročníku mezinárodního žebříčku Eduniversal umístila na prvním místě a získala tak titul nejlepší ekonomické univerzity ze zemí východoevropského regionu.

V žebříčku nejlepších evropských byznys škol vydávaných Financial Times se VŠE reprezentovaná Fakultou podnikohospodářskou umístila na 86. místě. Oproti loňskému roku si polepšila o dvě místa.

Ve specializovaném oborovém hodnocení navazujících magisterských programů QS World University: Business Masters Ranking a to pro oblast finance, management a business analytics, uspěla VŠE ve dvou kategoriích. Mezi nejlepšími studijními programy se umístily navazující magisterské obory Fakulty financí a účetnictví a Fakulty podnikohospodářské. V hodnocení QS World University Rankings by Subject se VŠE umístila mezi 250 nejlepšími univerzitami pro oblast Economics & Econometrics.

Na jaře 2018 obhájila Fakulta mezinárodních vztahů prestižní mezinárodní akreditaci EPAS pro magisterské obory Mezinárodní obchod a International Business – Central European Businees Realities na maximální možné období 5 let.

Fakulta podnikohospodářská se stala vítězem Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj za rok 2017, a to v kategorii veřejný sektor. FPH také v dubnu oslavila 20 let od přijetí do programu CEMS.

Na podzim 2017 si Jindřichův Hradec a s ním i Fakulta managementu připomínala 25 let od zahájení vysokoškolské výuky ve městě. V roce 1992 tam byla zahájena výuka pod záštitou Jihočeské univerzity. Po dvou letech byla usnesením akreditační komise zřízena samostatná Fakulta managementu. Ta se po sérii jednání od 1. ledna 1998 oficiálně zařadila pod křídla Vysoké školy ekonomické v Praze.

Mezinárodní spolupráce

VŠE pokračuje v úspěšném procesu internacionalizace, což dokládá i počet studentů, kteří v roce 2017 vyjeli do zahraničí na studijní či pracovní stáž. Do téměř 50 zemí světa jich směřovalo 1 067. Zejména do Francie (105), USA (83), Rakouska (64) a Německa (136). VŠE jich ze zahraničí přijala 1 210. Nejvíce studentů již tradičně na VŠE přijelo z USA (431), Francie (97), Německa (79) a Kanady (70).

Oddělení zahraničních styků uspořádalo osmý tzv. International Week – setkání pracovníků zahraničních oddělení partnerských univerzit či International & Study Abroad Fair, tradiční akci, která je určena všem zájemcům o studium v zahraničí.

Také se podařilo podepsat další smlouvy o double degree, např. s belgickou Louvain School of Management či finskou Lappeenranta University of Technology.

Vědecko-výzkumné aktivity a spolupráce s praxí

V oblasti vědecko-výzkumné činnosti byly na VŠE řešeny výzkumné projekty GA ČR, TA ČR, granty ministerstev, zahraniční granty i projekty v rámci specifického výzkumu. V roce 2017 získala VŠE celkem 11 grantových projektů GA ČR, což byl nejlepší výsledek za posledních 6 let.

Fakulty uspořádaly 27 mezinárodních konferencí.

Časopisy VŠE Politická ekonomie a Prague Economic Papers jsou uváděny v informačních službách Thomson Reuters: Social Sciences Citation Index, Journal Citation Report/Social Sciences Edition a Social Scisearch. Centrum informačních a knihovnických služeb (CIKS) prošlo během minulého léta komplexní rekonstrukcí. CIKS je největší ekonomickou knihovnou v ČR, nabízí knižní, časopisecké i elektronické zdroje a nabízí i kvalitní studijní zázemí.

V červnu 2017 zahájila VŠE významný projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze“. V rámci projektu probíhá řada aktivit, které přispívají ke zvýšení kvalityzejména v oblasti pedagogické činnosti.

VŠE v akademickém roce 2017/18 pokračovala v úspěšné spolupráci se svými firemními partnery. Generálním partnerem je i nadále Česká spořitelna a hlavními partnery jsou ČSOB, Deloitte, EY, Komerční banka, KPMG a PWC. Partnery byly v akademickém roce 2017/18 společnosti 3M, Accenture, ADP, Axa, Amazon, Bel Sýry Česko, Business Development Advisory, BDO Appraisal services, Decathlon, E.ON, Hewlett Packard, Hospodářská komora, L´Oréal, Microsoft, MSD, T-Mobile, Unilever, Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto a HILTI. Poslední tři společnosti jsou také mezinárodními partnery CEMS.

Již tradičního veletrhu pracovních příležitostí Šance, který organizuje Rozvojové a poradenské centrum, se v podzimním i jarním termínu zúčastnilo zhruba

120 firem. Během veletrhu mají společnosti příležitost prezentovat se studentům či absolventům a oslovit uchazeče o volné pracovní pozice.

Začátkem roku 2018 xPORT podnikatelský akcelerátor VŠE úspěšně spustil program placených stáží pro studenty VŠE v partnerských firmách. Prostřednictvím programu s názvem „O krok napřed“ pomáhá studentům získat potřebnou praxi v oboru lákavým způsobem a firmám zprostředkovává přístup k talentovaným studentům. xPort také pořádal druhý ročník Startup Festivalu, který byl věnován začínajícím projektům a úspěšným byznys počinům. Na jaře se pak konal např. Data Festival bořící mýty kolem dat a složitosti práce s nimi.

 

Studentský život a společenské akce

Na VŠE v současné době působí 43 studentských organizací, které se významně podílejí na společenském životě.

Počátkem zimního semestru proběhl v areálu kolejí VŠE na Jarově druhý ročník festivalu VŠEFEST, který spolupořádal studentský spolek All Arts Club. Představily se na něm studentské kapely a množství spolků z VŠE, součástí byl i další doprovodný program.

Pěvecký sbor Vysoké školy ekonomické Musica Oeconomica Pragensis se v říjnu úspěšně zúčastnil Mezinárodního sborového festivalu hudebního romantismu ve Vlachově Březí. Ze soutěžní přehlídky si vedle cen za nejlepší provedení lidové písně a vynikající sbormistrovskou práci přivezl také hlavní cenu za absolutního vítěze festivalu.

V prosinci zorganizoval studentský spolek oikos Praha Mikulášskou potravinovou sbírku, jejímž cílem bylo upozornit na palčivý problém současnosti – plýtvání potravinami.

Během tradičního reprezentačního plesu VŠE došlo i na vyhlášení nejlepších sportovců VŠE. Na prvním místě se umístil atlet Lukáš Hodboď (Fakulta informatiky a statistiky), na druhém místě basketbalista Jan Křivánek (Národohospodářská fakulta) a třetí místo obsadila vodní slalomářka Amálie Hilgertová (Fakulta mezinárodních vztahů).

Ani letos nechyběl rektorský sportovní den. Den plný nejrůznějších sportovních aktivit, dobré nálady a endorfinů si pro studenty i zaměstnance VŠE připravilo Centrum tělesné výchovy a sportu. Dalšími významnými sportovními aktivitami, do nichž se studenti zapojují, jsou např. UniCup, České akademické hry, Volejbalové turnaje smíšených týmů VŠE, Volejbalový maratón – 24 hodin volejbalu či Hokejová bitva.

Na jaře 2018 se uskutečnila Soutěž kapel VŠE, zúčastnilo se jí šest finalistů. Vítězem se stala kapela The Jokers.

Škola nezapomíná ani na absolventy. Každoročně pro ně pořádá např. Den s VŠE – setkání s absolventy nebo Absolventské středy, kdy vždy poslední středu v měsíci organizuje jedna z pražských fakult přednášku na dané téma.