Mimořádné opatření rektorky v souvislosti s povinností veřejných vysokých škol testovat zaměstnance (účinné od 15. 3. 2021)

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, které je přílohou č. 1 k usnesení vlády č. 249, se zavádí pro veřejné vysoké školy povinnost testovat zaměstnance, kteří práci nevykonávají formou home office, na covid-19. Od 17. března 2021 bude umožněn vstup do prostor VŠE jen osobám, které se prokáží negativními výsledky antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Platnost testu je 7 kalendářních dní.

Výjimky z testování:

Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podle čl. I a II výše uvedeného mimořádného opatření MZ ČR podstoupit, a to s výjimkou osob, které

 1. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 2. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Samotestování od pondělí 15. 3. 2021:

Od 15. 3. 2021 od 7,00 budou pro všechny zaměstnance k dispozici samotesty v podatelně (NB 72). Provozní doba podatelny je v pracovní dny 7,00 – 19,00 hod. Očíslované samotesty budou vydány v počtu 2 kusů proti předložení Identifikační karty zaměstnance a proti podpisu. Pro tyto zaměstnance platí následující postup:

 • zaměstnanec se otestuje doma a před příchodem do zaměstnání vyplní formulář „Čestné prohlášení o výsledku antigenního testu“, který je ke stažení na stránkách: https://eo.vse.cz/;
 • použitou testovací sadu s negativním výsledkem vloží do sáčku s označeným číslem testu. Sáček vhodí do připravené nádoby v podatelně (NB 72). Vytištěné čestné prohlášení o výsledku antigenního testu (ne starší než 7 kalendářních dnů) předloží zaměstnanec vždy při vstupu/vjezdu do budovy VŠE ochranné službě (zaměstnanci, kteří parkují v Rajské budově, jsou povinni předložit prohlášení ve vrátnici budovy Italská);
 • čestné prohlášení o výsledku antigenního testu zašle zaměstnanec v den, kdy test provedl, e-mailem na adresu antitest@vse.cz.

Testovací místnost VŠE od pondělí 15. 3. 2021:

 • Testovací místnost se nachází v Italské budově, v prostorách bývalé pobočky České spořitelny. Provozní doba testovací místnosti je pondělí – čtvrtek od 7,00 do 15,00, v pátek od 7,00 do 12,00.
 • V testovací místnosti probíhá vydávání samotestů všem zaměstnancům VŠE, na které se při vstupu na VŠE nevztahují výjimky z testování a kteří neprovedli samotest vydaný VŠE v Praze. Dozorujícímu pracovníkovi předloží zaměstnanec identifikační kartu a proti podpisu obdrží testovací sadu.
 • Test provede zaměstnanec na svém pracovišti, kde vyčká na výsledek testu. Po ukončení testování je povinen vložit použitou testovací sadu s negativním výsledkem do sáčku s označeným číslem testu. Sáček vhodí do připravené nádoby v testovací místnosti nejpozději 15 minut před jejím uzavřením. Do konce pracovní doby vyplní formulář „Čestné prohlášení o výsledku antigenního testu“, který je ke stažení na stránkách: https://eo.vse.cz/. Čestné prohlášení odešle mailem na adresu antitest@vse.cz.
 • Testovací místnost zajišťuje vydávání samotestů pro předem schválené návštěvy a pro studenty, kterým byla udělena výjimka. Výjimky udělují děkani fakult a kancléř rektorky VŠE. V tomto případě je samotestování provedeno přímo v testovací místnosti pod dohledem dozorujícího pracovníka, včetně vyplnění příslušných formulářů.

V případě pozitivního výsledku testu je zaměstnanec povinen:

 • nevstupovat na pracoviště;
 • sdělit tuto skutečnost neprodleně svému nadřízenému a na e-mail karantena@vse.cz;
 • bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat svého registrujícího praktického lékaře nebo, pokud zaměstnanec registrujícího praktického lékaře nemá, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici nebo hygienickou stanici hlavního města Prahy);
 • do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí musí zaměstnanec minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat;
 • lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vystaví žádanku v ISIN na konfirmační test prostřednictvím RT-PCR testu;
 • zaměstnanec je povinen se konfirmačnímu testu podrobit.

Závěr:

 • S účinností od 17. března 2021 do odvolání bude vstup do budov VŠE umožněn pouze osobám, které se prokáží negativními výsledky antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Test nesmí být starší než 7 kalendářních dnů. VŠE zajistí možnost samotestování pro zaměstnance. Využít lze rovněž veřejná testovací centra, kde lze podstoupit test hrazený ze zdravotního pojištění.
 • Vstup bude dále umožněn osobám, které se prokáží potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, že prodělaly v posledních 90 dnech COVID-19 a osobám, které se prokáží certifikátem MZ ČR, že byly proti covid-19 očkovány.
 • Návštěvám, které nedisponují výše uvedenými dokumenty, bude umožněn vstup pouze na základě zvláštního povolení děkana nebo kancléře rektorky VŠE s povinností podstoupit samotest přímo v testovací místnosti.
 • Od 17. března 2021 musí zaměstnanci a osoby se zvláštním povolením, které dosud nemají požadované potvrzení o negativním výsledku testu, použít výhradně vstup do budovy z Italské ulice.
 • Zaměstnanci Fakulty managementu v Jindřichově Hradci budou postupovat podle nařízení děkana.
 • Zaměstnanci Správy účelových zařízení budou postupovat podle příkazu ředitele SÚZ.
 • Mimořádné opatření ze dne 7. března 2021 pozbývá na účinnosti.

 

V Praze, 13. března 2021