VŠE získala institucionální akreditaci

8. října
2018

Vysoká škola ekonomická v Praze obdržela institucionální akreditaci. Díky ní může samostatně rozhodovat o vzniku, zrušení a změnách studijních programů, platná je po dobu deseti let. Oficiální rozhodnutí Národního akreditačního úřadu, který institucionální akreditaci uděluje, obdrželo vedení školy dnes.

Specifikem Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) je její relativně úzká specializace. Proto se VŠE rozhodla žádat o institucionální akreditaci pouze pro dvě oblasti vzdělávání, a to pro oblast vzdělávání Ekonomické obory a Informatika. Národní akreditační úřad (NAÚ) udělil VŠE akreditaci v plném rozsahu její žádosti, tedy pro bakalářské, magisterské i doktorské studium.

VŠE se na institucionální akreditaci připravovala dlouhodobě a věnovala velké úsilí všem procesům, které vedou ke zvyšování kvality. NAÚ hodnotil VŠE na základě tří sebehodnotících zpráv (celkové zprávy o institucionálním prostředí a zpráv za obě oblasti vzdělávání) a na základě Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. VŠE dále doložila svou žádost sebehodnotícími zprávami, na jejichž základě získala prestižní mezinárodní akreditace od EFMD (European Foundation for Management Development). Jedná se o institucionální akreditaci EQUIS, již získala Fakulta podnikohospodářská a oborovou akreditaci EPAS pro studijní programy Fakulty mezinárodních vztahů. V průběhu června pak školu navštívily tři hodnotící komise složené z odborníků jmenovaných NAÚ.

Získání institucionální akreditace je pro VŠE velkým úspěchem i závazkem do budoucna. Již od roku 2016 procházíme akreditačním procesem v rámci mezinárodní akreditace AACSB, a proto jsme mohli při přípravě žádosti o národní institucionální akreditaci využít zkušeností i synergických efektů. Vítám skutečnost, že akreditační proces v České republice již neprobíhá pouze „od stolu“, ale že významnou částí hodnocení je tzv. peer review, neboli návštěva hodnocené instituce a otevřená diskuze se zástupci vedení školy, učitelů, studentů i akademického senátu. Dle mého názoru je přínosem akreditací nejen zlepšení kvality podle předem daných standardů, ale také to, že se jedná o celoškolský projekt, který podporuje týmovou spolupráci mezi vedením školy a fakultami“, uvedla rektorka VŠE Hana Machková.

Na základě získané institucionální akreditace budou na VŠE akreditovány nově koncipované studijní programy v souladu s Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality. Hlavním akreditačním orgánem školy je Rada pro vnitřní hodnocení, která v současné době intenzivně projednává návrhy studijních programů pěti fakult VŠE. Cílem VŠE je již od příštího akademického roku přijímat většinu studentů do modernizovaných studijních programů.